หัวหน้างานคุณภาพกับทักษะการเจรจาต่อรอง

ทักษะการนำเสนอกับหัวหน้างานคุณภาพ

หัวหน้างานคุณภาพกับทักษะการเจรจาต่อรอง

การเจรจาต่อรอง

กับการเป็นหัวหน้างาน

มีความจำเป็นต้องพัฒนาให้เชี่ยวชาญ

เพราะหัวหน้างาน

ต้องเจรจาต่อรองกับคนรอบทิศ

  • หัวหน้า
  • เพื่อนร่วมงาน
  • ลูกค้า
  • คู่ค้า

ดังนั้นหัวหน้างานคุณภาพมีความจำเป็นต้องพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรอง

เทคนิคสำคัญมีดังนี้

  1. กำหนดเป้าหมายการเจรจาให้ชัดเจน
  2. ใช้คำถามเพื่อสร้างเวทีการเจรจาต่อรอง
  3. สรุปประเด็นให้ตรงกับเป้าหมายหลักร่วมกัน
  4. ชื่นชมความคิด และการให้ความร่วมมือของคู่เจรจาต่อรอง
  5. ทำให้คู่เจรจาต่อรองรู้สึกได้สิ่งที่เขาต้องการ และเราก็ได้ด้วยเช่นกัน

 

อ.สุณิชชา ชอบชัย