หัวหน้างานคุณภาพกับเทคนิคการจูงใจทีมงาน

หัวหน้างานคุณภาพกับเทคนิคการจูงใจทีมงาน

หัวหน้างาน หรือผู้จัดการ  มีบทบาทหน้าที่ในการพาทีมไปสู่เป้าหมาย

(ประสบความสำเร็จ)

 

ดังนั้นทักษะสำคัญที่ควรติดตั้งเป็นอันดับต้นๆ

หากหัวหน้างาน มีคุณภาพ และมีความสามารถ

จะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ดีมากขึ้น

เพราะมีความสามารถในการกระตุ้นและจูงใจทีมงาน

ให้มีความกล้า และสนุกกับการทำสิ่งใหม่ ๆ

เพราะไม่มีผลลัพธ์ใหม่ที่ใช้วิธีเดิมแน่นอน

 

การพัฒนาทักษะการจูงใจสำหรับหัวหน้างานคุณภาพ

ประกอบไปด้วย (ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์)

  1. ความรู้ในเรื่องการจูงใจ หรือหลักจิตวิทยา
  2. ความรู้ในเรื่องการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์
  4. ทักษะในการสื่อสารและจูงใจคนอื่น
  5. ทักษะในการเข้าใจตัวเองและคนอื่น
  6. ประสบการณ์ในการก้าวข้ามความรู้สึกเชิงลบ ขณะเผชิญสถานการณ์ต่างๆ
  7. คิดเชิงบวกกับการฝึกฝน และอดทนจนบรรลุเป้าหมาย

คนสำเร็จทำได้  คุณก็ทำได้ เพราะคุณเป็นตัวแทนคำว่า “สำเร็จ”

กล้าที่จะเป็นต้นแบบ นั่นแปลว่าคุณพร้อมจะจูงใจตัวเอง และน่ารักพอที่จะยินดีคล้อยตามหรือเห็นประโยชน์ใรเรื่องที่ถูกจูงใจด้วย

แล้วคุณจะสนุกกับประสบการณ์ดีๆ ที่สามารถจูงใจตัวเองได้ แน่นอน พลัง!นั้นจะสร้างการเปลี่ยนแปลงขยายวงกว้างไปยังทีมงานของคุณ

 

สุณิชชา  ชอบชัย