หัวหน้างานคุณภาพขององค์กร กับการใช้หลักการคิดแบบหมวก 6 ใบ ( Six Thinking hats )

หัวหน้างานคุณภาพขององค์กร กับการใช้หลักการคิดแบบหมวก 6 ใบ ( Six Thinking hats )

1. White Hat หมวกสีขาว สีของความเป็นกลาง มุ่งข้อเท็จจริงเท่าน้้น

2. Red Hat หมวกสีแดง  สีของอารมณ์ ความรู้สึก มุ่งที่ความชอบ ไม่ชอบ ไม่มีเหตุผล

3. Black Hat หมวกสีดำ สีของความเศร้า หรือการปฏิเสธ มุ่งที่จุดด้อย อุปสรรค คิดลบ  (ส่งผลให้คิดรอบคอบ)

4. Yellow Hat หมวกสีเหลือง สีของความสว่าง สดใส มุ่งที่จุดเด่น โอกาส คิดบวกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ นักพัฒนา

5. Green Hat หมวกสีเขียว สีของความสมบูรณ์ การเติบโตดั่งต้นไม่เขียวขจี มุ่งการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น

6. Blue Hat หมวกสีน้ำเงิน สีของความสงบ ดั่งท้องฟ้า มุ่งการคิด การบริหาร การจัดระเบียบ และควบคุมให้สงบสุข

 

หัวหน้างานคุณภาพ ควรมีความรู้ ความสามารถในการคิดทั้ง 6 แบบ เพื่อจำลองสถานการณ์ต่างๆ ให้เกิดขึ้น

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างสรรค์งานได้ทั้งแบบมาตรฐานและนอกกรอบ  

 

หัวใจสำคัญคือ

การใส่หมวกสีต่างๆ ทำให้หัวหน้างานคนนั้นได้ฝึกฝนทักษะ หรือจำลองความคิดในแบบต่างๆ แล้วนำมาผสานกัน

สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม  แล้วยังสร้างทีมงานที่มีการฝึกฝนการคิดด้วยหมวก 6 ใบให้มีความเข้าใจใน

มุมมองของคนในทีม หรือหน้าที่ของแผนกต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ นั่นเอง