หัวหน้างานคุณภาพ กับจิตวิทยาการจูงใจ

หัวหน้างานคุณภาพ กับจิตวิทยาการจูงใจ

หัวหน้างานคุณภาพ กับจิตวิทยาการจูงใจ

 

หัวหน้างานคุณภาพ มีความจำเป็น

ต้องเรียนรู้ทั้งเรื่องาน เรื่องคน และระบบงาน

หากต้องการพัฒนางานให้เติบโต

หัวใจสำคัญคือ

การพัฒนาคนให้เติบโตทางความคิด

กล้าคิด กล้าทำ กล้าสร้างสรรค์

ดังนั้น คำว่าจิตวิทยาการจูงใจ

จึงเป็นเรื่องสำคัญ

เพราะต้องการให้ลูกน้องเก่งขึ้น ขยันขึ้น

และมีผลงานที่ดีนั้น

หัวหน้างานที่ดี หรือหัวหน้างานคุณภาพ

มีความจำเป็นต้องมีทักษะการจูงใจ และโน้มน้าวใจ

ให้พนักงานหรือลูกน้อง เห็นความสำคัญ

ในการทุ่มเทแรงกาย แรงใจ กับการสร้างผลงาน

 

อาจารย์สุณิชชา ชอบชัย

www.pplearning.com

T.0955374428