หัวหน้างานคุณภาพ กับทักษะการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวหน้างานคุณภาพ กับทักษะการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวหน้างานคุณภาพ

กับทักษะการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

 

การประชุม (meeting)

เป็นกิจกรรมสำคัญในการสร้างมาตรฐานการทำงาน

และสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ ด้วยการมีเป้าหมายเดียวกัน

เพราะการประชุมจะช่วยให้ทุกคนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร

ในบรรยากาศ และอารมณ์ของผู้ถ่ายทอด ณ เวลาเดียวกัน

ดังนั้นการประชุมจึงเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์และส่งเสริมการทำงานเป็นทีมที่ดีมาก

เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ มีดังนี้

  • ผู้นำการประชุม หรือหัวหน้างานคุณภาพ  ต้องมีการเตรียมตัว เช่น กำหนดหัวข้อ และเป้าหมายให้ชัดเจน
  • ผู้นำการประชุม ในฐานะหัวหน้างาน ต้องมีความเข้าใจในบริบทของตัวเองในการดำเนินการประชุม
  • มีการกำหนดมาตรฐาน หรือกติกาในการเป็นผู้เข้าร่วมประชุมให้ชัดเจน
  • มีการติดตามผลครั้งที่ผ่านมา และสำคัญคือ จับถูก ในทุกข้อมูลที่สมาชิกร่วมประชุมแจ้งอัพเดท
  • ระหว่างการประชุม มุ่งที่การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ (มิใช่สร้างเรื่องหรือสร้างศัตรู)
  • ให้โอกาสทุกคนในที่ประชุมเสนอความคิดเห็น และรับฟังอย่างตั้งใจ
  • สรุปการประชุม และมีการมอบหมายงานให้ชัดเจน
  • กำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าเสมอ

 

หัวหน้างานคุณภาพ กับทักษะการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
หัวหน้างานคุณภาพ กับทักษะการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

การประชุมที่มีประสิทธิภาพ ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์การทำงานเป็นทีมได้ดีมาก

สำหรับหัวหน้างานคุณภาพ ผู้นำที่มุ่งสร้างทีมเวิร์ค ต้องฝึกฝน และอดทนในการ

สร้างระบบการประชุมให้มีคุณภาพ นั่นคือคำตอบของ การทำงานเป็นทีมอย่างแท้จริง

 

อ.สุณิชชา ชอบชัย

สถาบันพีพีเลิร์นนิ่ง