หัวหน้างานคุณภาพ กับเทคนิคการช่วยให้พนักงานผ่านการเปลี่ยนแปลง โดย อ.สุณิชชา ชอบชัย

หัวหน้างานที่เก่ง,เทคนิคการมอบหมายงาน,หัวหน้างานที่ดี,,สนับสนุนลูกน้องอย่างจริงใจ

หัวหน้างานคุณภาพ กับเทคนิคการช่วยให้พนักงานผ่านการเปลี่ยนแปลง

 

หัวหน้างานคือคนต้นแบบ

หัวหน้างานคือคนสอนคน

หัวหน้างานต้องพัฒนาตนและคนรอบข้าง

เมื่อมีวิธีการ หรือแนวทางการเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ ย่อมได้เทคนิคช่วยลูกน้อง พนักงาน ทีมงาน

ให้สนุกกับการเปลี่ยนแปลง

เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง

ทีมงานของเราจะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม โดยประมาณ

 1. ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง (Traditionalists)
 2. ยินดีปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง (Adapters)
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความเห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลง (Innovators)

หัวหน้างานที่ดีต้องมีวิธีในการสื่อสารและเดินทางไปพร้อมกับคนทั้ง 3 กลุ่มนี้ด้วยความเข้าใจ ในรูปแบบ แนวคิด รวมถึงกระตุ้นให้เพิ่มศักยภาพ

กลุ่มแรกต่อต้าน : หัวหน้างานต้องปฏิบัติดังนี้

 • ให้ความเข้าใจ
 • เห็นอกเห็นใจ 
 • แจ้งถึงจุดประสงค์หรือความจริงในการเปลี่ยนแปลง
 • ยอมรับหากต้องสูญเสียพนักงานไปจริงๆ 

กลุ่มสองยินดีปรับเปลี่ยน : หัวหน้างานต้องปฏิบัติดังนี้

 • ให้ข้อมูลต่อเนื่อง
 • แสดงให้เห็นถึงความคืบหน้า
 • แจ้งให้เห็นขั้นตอนต่อไปให้ไร้ข้อกังวลจากการคิดเอง
 • สรุปความสำเร็จทีละขั้นร่วมกันด้วยการฉลองเล็กๆ

กลุ่มสามสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง : หัวหน้างานต้องปฏิบัติดังนี้

 • สร้างสัมพันธ์
 • สร้างความท้าทาย
 • สร้างให้เกิดความสำเร็จร่วมกัน
 • สร้างกิจกรรมในการยกระดับการขยายศักยภาพสม่ำเสมอ

หัวใจสำคัญของการทำงานช่วงการเปลี่ยนแปลงเป็นการทำงานกับหัวใจหรือความรู้สึกกับทีมงานให้รู้สึกว่า มีหัวหน้างานเป็นพี่เลี้ยง หรือคอยสนับสนุนอยู่ข้างๆ จะทำให้พนักงานรู้สึกอบอุ่นหัวใจ 

ดังนั้นการสื่อสารสร้างสัมพันธ์จึงมีความจำเป็นมาก

หัวหน้างานคุณภาพ กับเทคนิคการช่วยให้พนักงานผ่านการเปลี่ยนแปลง

 

เขียนโดย

อาจารย์สุณิชชา  ชอบชัย

วิทยากร และโค้ชปั้นผู้นำ หัวหน้างานคุณภาพให้องค์กร

www.pplearning.com

T.0626599545