หัวหน้างานคุณภาพ กับ 5 ทักษะสำคัญในยุคปัจจุบัน

หัวหน้างานคุณภาพ

หัวหน้างานคุณภาพ กับ 5 ทักษะสำคัญในยุคปัจจุบัน

 

  1. ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์

  2. ทักษะการสื่อสารสร้างสัมพันธ์

  3. ทักษะการจัดลำดับความสำคัญ หรือการบริหารจัดการเวลา

  4. ทักษะการวางแผนงาน

  5. ทักษะการสอนงานและติดตามงาน

 

ถามว่าวันนี้ทักษะทั้ง  5 ของตัวเรานั้นหากให้คะแนนเต็ม 10  

เราประเมินตัวเองว่า ได้รับกี่คะแนน?

หังวหน้างานคุณภาพ
หัวหน้างานคุณภาพขององค์กรที่ประสบความสำเร็จ ด้วยแนวคิดที่ดี