หัวหน้างานที่ลูกน้องยอมรับ

หัวหน้างานที่ลูกน้องยอมรับ

บทบาทอำนาจของหัวหน้างานนั้นสำคัญขึ้นอยู่กับการมีภาวะผู้นำและศิลปะการบังคับบัญชาของตัวผู้นำเอง ผู้บังคับบัญชาอาจต้องมีเทคนิคการสอนงานซึ่งพัฒนาขึ้นมาในรูปแบบเฉพาะของตัวเอง

ปัญหาความขัดแย้งเป็นสิ่งทีหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการปกครองคนหมู่มาก ที่มาจากหลากหลาย การแก้ปัญหาและให้คำแนะนำด้วยความเป็นกลางนั้นคือสิ่งที่คุณควรระลึกไว้เสมอ

นอกเหนือจากหน้าที่การสนองนโยบายบริษัทและการถ่ายทอดไปสู่ลูกน้องแล้ว คุณยังต้องมีเทคนิคการสั่งงานให้ได้ผลดี และติดตามผลการทำงานของลูกน้องอย่างสม่ำเสมอ

หัวหน้างานที่เก่ง ควรมีเทคนิคการชมเชยที่แยบยลและมีเคล็ดลับในการจูงใจให้ลูกน้องยินดีที่จะร่วมทำกิจกรรมและปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท ควบคู่ไปกับการให้รางวัล ผู้บังคับบัญชาก็สามารถตำหนิและการลงโทษ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมและยุติธรรม

เคล็ดลับสำคัญอย่างหนึ่ง คือการสร้างทัศนคติที่ดีให้กับลูกน้องให้มีจิตใจรักงานและมีความรักบริษัท คุณจึงจำเ็ป็นต้องสร้างศรัทธาแก่ลูกน้องและเพื่อนร่วมงาน

การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในหมู่ของ

ผู้ใต้บังคับบัญชาอาจเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่คุณสามารถจะทำได้ การจัดให้มีเกมกิจกรรมสันทนากา นอกจากจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีในองค์กร หรือจัดกิจกรรมเพื่อการพักผ่อนพร้อมสาระเพื่อการพัฒนางาน ตั้งแต่ การจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ หรือแรลลี่ต่างๆ การจัดทำ Team building

ที่มา https://th.jobsdb.com/