หัวหน้างานยุคใหม่กับการพัฒนาทักษะการเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดีขององค์กร

หัวหน้างานยุคใหม่

หัวหน้างานยุคใหม่กับการพัฒนาทักษะการเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดีขององค์กร

สิ่งที่คนเรียนจะได้รับ

 • หัวหน้างานยุคใหม่จะได้เรียนรู้กรอบความคิดการเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดีขององค์กร
 • หัวหน้างานยุคใหม่จะได้พัฒนาภาวะผู้นำ กับ ตำแหน่งผู้นำ อย่างชัดเจน
 • หัวหน้างานยุคใหม่จะได้ฝึกฝนเทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชายุค 4.0
 • หัวหน้างานสามารถประยุกต์สถานการณ์จริงกับหลักการที่เรียนรู้ในคลาสอย่างมีสไตล์

เนื้อหาหลักของการเป็นผู้บังคับบัญชา สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่

 • เรียนรู้จิตสำนึก/จิตใต้สำนึก ที่มีผลต่อการเป็นผู้บังคับบัญชาในแบบหัวหน้างานยุคใหม่
 • กิจกรรม เรียนรู้พฤติกรรม และดูคน 4 แบบด้วยหลักการ DISC
 • นิยามหรือกำหนดขอบเขตของการเป็นผู้บังคับบัญชาในแบบคุณ
 • ทราบความเหมือน ความต่าง ของภาวะผู้นำ กับ ตำแหน่งผู้น
 • กลยุทธ์ในการบังคับบัญชาทีมงานในแต่ละสถานการณ์
 • จิตวิทยาการบริหารจัดการคนในแต่ละวัย (Generation)
 • ประกาศเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาตัวเอง

ผู้ที่ควรเข้าพัฒนาหลักสูตรนี้

 • หัวหน้างาน
 • ผู้จัดการ
 • พนักงานหรือผู้บริหารที่มีความสนใจ

 

หัวหน้างานยุคใหม่ ไม่ยากอย่างที่คิด

 

 

อ.สุณิชชา ชอบชัย