หัวหน้างานยุคใหม่ กับการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ

หัวหน้างานยุคใหม่

หัวหน้างานยุคใหม่ กับการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ

สิ่งที่ได้รับจากการอบรมหลักสูตรนี้

 • หัวหน้างานยุคใหม่มีการเตรียมตัวให้มีความพร้อมกับการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ
 • หัวหน้างานยุคใหม่สามารถปรับเปลี่ยนมุมมองและกระบวนการคิดให้เติบโตอย่างเป็นระบบ
 • หัวหน้างานยุคใหม่สามารถประยุกต์ใช้หลักการ และทักษะต่างๆ ในการบริหารจัดการ
 • หัวหน้างานสามารถพัฒนาตัวเองและทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อสำคัญของหลักสูตรนี้

 • มุมมองหัวหน้างานยุคใหม่กับการเปลี่ยนแปลง
 • 5 ทักษะสำคัญในการพัฒนาให้เป็นหัวหน้างานยุคใหม่
  • ทักษะการวางแผนการทำงาน
  • ทักษะการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ
  • ทักษะการสื่อสารสร้างสัมพันธ์
  • ทักษะการมอบหมายและติดตามงาน
  • ทักษะการบริหารจัดการและจูงใจทีมงาน
 • 4 เทคนิคสำคัญในการพัฒนาหัวหน้างานยุคใหม่ให้เติบโตแบบก้าวกระโดด
  • การครองใจทีมงานด้วยหลักจิตวิทยาเชิงบวก
  • การพัฒนาทีมงานด้วย TAPS Model
  • การสร้างสรรค์ผลงานให้ทีมงานประสบความสำเร็จ
  • การสร้างบรรยากาศในการทำงาน
 • กิจกรรมและเวิร์คช็อป ในการประยุกต์ใช้จริงกับกรณีศึกษา

 

อ.สุณิชชา ชอบชัย