อบรมสัมมนา เลือกที่ไหนดี : I am a Buddy พีพีเลิร์นนิ่ง สถาบันฝึกอบรมเชิงรุก

อบรมสัมมนา เลือกที่ไหนดี :

I am a Buddy พีพีเลิร์นนิ่ง สถาบันฝึกอบรมเชิงรุก

การเลือกสถาบันฝึกอบรม ต้องมั่นใจว่า

เนื้อหาตรง

วิธีการสอน และ ทำกิจกรรมในคลาสตอบโจทย์

กระตุ้นผู้เรียนได้

ทำให้มีเป้าหมายในการเรียนรู้

และหัวใจสำคัญ

คนเรียนสามารถนำไปประยุกต์ได้จริง

แหล่งรวมวิทยากรที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญตรงกับเรื่องที่บรรยาย

อ.อรรณพ นิยมเดชา 

วิทยากร ที่ปรึกษา และนักจิตวิทยา

เชี่ยวชาญหลักสูตร

พัฒนาทีมขายและบริการ

พัฒนาผู้นำและหัวหน้างานคุณภาพ

พัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วย #POY (Points of You Card)

Point of You by อ.อรรณพ นิยมเดชา
Points of You by อ.อรรณพ นิยมเดชา

อ.จารุวดี ปวรินทร์พงษ์

วิทยากร นักจิตวิทยา และโค้ช ด้วย Mindfulness

ผู้เชี่ยวชาญการสอนในหมวด

Productivity / 5 ส และผู้ตรวจประเมิน 5 ส

หมวดจิตวิทยาบริหารสำหรับหัวหน้าและผู้จัดการคุณภาพ

 

5 ส กับอาจารย์จารุวดี
5 ส กับอาจารย์จารุวดี

พัฒนาพนักงานให้องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

ด้วยแนวคิดการพัฒนาคนแบบผู้ใหญ่ (Adult Learning)

ด้วยกระบวนการ โค้ชชิ่ง เทรนนิ่ง ฟา และ Activity Base  (ตามโจทย์องค์กร)

ทีมวิทยากรที่มากประสบการณ์ และยืดหยุ่นตามผู้เรียน

#ผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลาง (แท้จริง)

พีพีเลิร์นนิ่ง สถาบันฝึกอบรมเชิงรุก #เลือกสถาบันฝึกอบรมที่ไหนดี

อบรมสัมมนา เลือกที่ไหนดี :

I am a Buddy พีพีเลิร์นนิ่ง สถาบันฝึกอบรมเชิงรุก

www.pplearning.com

www.pplearnonline.com