อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาศักยภาพบุคคลและระบบให้กับหน่วยงาน องค์กร บริษัทเอกชนทั่วไป และองค์กรระบบขายตรงหลายองค์กร

ปัจจุบัน

*ที่ปรึกษาด้านพัฒนาศักยภาพบุคคลและระบบให้กับหน่วยงาน  องค์กร บริษัทเอกชนทั่วไป และองค์กรระบบขายตรงหลายองค์กร
* อาจารย์พิเศษประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย,มหาวิทยาลัยเกริก, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี

ผลงานทางวิชาการ

* เขียนบทความลงคอลัมน์ “เปิด..อก..คุย” ในหนังสือพิมพ์เส้นทางนักขาย ลงประจำรายปักษ์
* เขียนบทความลงคอลัมน์ “Here We Go” ในนิตยสาร ทางการตลาดและเศรษฐกิจ CEO THAILAND ลงประจำรายเดือน

ผลงานทางสื่อรายการโทรทัศน์

* ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง Smart SME ในรายการ Innovative Variety ทางTrue Vision และช่องสถานีอื่นๆที่อยู่ในเครือข่าย

Top Hit & Latest Training Course

เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย
การบริหารทีมงานขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า
การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skill)
สุดยอดนักขายเชิงรุก (Super Proactive Sales)
· 7 ขั้นตอนการขายสู่ความสำเร็จ (7th Step for Success Selling)

· กลยุทธ์การขายขั้นสูงเพื่อเพิ่มยอดขายในระยะยาว

การสร้างพฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ (Service Mind)
Customer Service Excellence
6Q กับการบริการที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน
การตลาดในยุคดิจิตอล 4.0
การขายยุค 4.0
Creative Thinking & Work Motivation
Customer Satisfaction Survey
เทคนิคการฟัง การจับประเด็นอย่างมีประสิทธิภาพ
การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารแนวใหม่ (Leadership)
Super Manager for New Manager
การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ
การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
การบริหารเป้าหมายและการวางแผนเชิงกลยุทธ์
การจักทำแผน และการบริหารแผนงานในเชิงปฏิบัติ
Problem Solving & Decision Making Skill in action
Root Cause Analysis Skill  in action
5W2H & 5-Whys Analysis Skill in action
การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต (Crisis Management)
Communication for High Powerful Performance
Coaching for High Leader Performance in action
การบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์ (Project Management Strategy)
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
(Project Feasibility Analysis)

เทคนิคการลดค่าใช้จ่ายภายในองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง (Cost Down)
การออกแบบเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมโดยใช้โมเดลธุรกิจBMC (Business Model Canvas)
5Q เพื่อความสำเร็จของงาน (5Q for High Effective Work)
การทำงานเชิงรุก (Proactive Working)
การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน
การจัดการความรู้ (KM) เพื่อขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)
ทักษะความคิดเชิงนวัตกรรมที่เป็นเลิศ
(Mindset and Skillset for Excellent Innovation)

การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ (Analytical Skill for Logical Thinking)
เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (The Professional Trainer)
เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ (The Presenter)
ทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพทางการพูด
(Professional Conversation Skills)

การบริหารอัตรากำลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(Manpower Planning Management)

จับมือปั้น Competency – Based Model (CBM)
IDPs to Drive The Company Goals
กลยุทธ์การเป็นนักจัดฝึกอบรมมืออาชีพที่องค์กรต้องการ
เทคนิคและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์งานให้ตรงตาม Competency
ปั้น HR พันธ์แกร่งให้องค์กร (The Strong HR)
HR FOR NEW HR
HR FOR NON HR
Time Management for Effective Work
เทคนิคการคัดสรรบุคลากรด้วยศาสตร์วิเคราะห์ลายเซ็น
(Signature Analysis for Selection Technique)

ดาวน์โหลด ประวัติและผลงาน แบบละเอียด
อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา  SUKIT  TREYUTWATANA

ดาวน์โหลดหลักสูตร PDF digital marketing_ajsukit1 day