เทคนิคกระตุ้นประสิทธิผลในการทำงานของคุณและทีมงาน

บริหารคน,บริหารงาน,

เทคนิคกระตุ้นประสิทธิผลในการทำงานของคุณและทีมงาน

  • ลดเวลาการประชุมลง หรือบริหารการประชุมให้มีเวลาคุณภาพมากขึ้น
  • จัดเวลาและตารางการเช็คเมลล์ หรือการเข้าสู่โลกออนไลน์
  • จัดลดเวลาพักรับประทานเวลาการรับประทานอาหารลง จาก 60 นาทีลงเป็น 50 นาที
  • จัดการและบริหารทีมงานด้วยบทบาทของหัวหน้างาน ในการสั่ง สอน หรือตรวจงานอย่างมีระบบ
  • จัดหรือเพิ่มเวลาการทบทวนงานช่วงเช้าและเย็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  • เขียนบันทึก เรื่องดี เรื่องสำเร็จ หรือเรื่องที่ต้องปรับปรุง (ไว้ใช้ในการประชุมหรือสอนทีมงาน)
  • ฯลฯ

จะเห็นว่าคุณสามารถกระตุก กระตุ้น ประสิทธิผลในการทำงานได้อย่างมีรูปแบบ

และเพิ่มคุณค่าแห่งการเป็นทีมงานคุณภาพขององค์กร ด้วยการปั้นพนักงานคุณภาพ

ให้เป็นคนดี มีผลงาน ร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายองค์กรร่วมกันนั่นเอง

 

สุณิชชา ชอบชัย