เทคนิคการทำงานและบริหารข้ามสายงาน สานผลสำเร็จ (Cross Functional Management) CFM

เทคนิคการทำงานและบริหารข้ามสายงาน สานผลสำเร็จ (Cross Functional Management) CFM

เทคนิคการทำงานและบริหารข้ามสายงาน สานผลสำเร็จ

(Cross Functional Management) CFM

หลักการและ แนวความคิด

 • เมื่อระบบที่องค์กรวางไว้อย่างชัดเจนกลายเป็นความเชี่ยวชาญ กลายเป็นอุปสรรคของการเติบโต ทุกอย่างเชื่องช้า นำพามาซึ่งการตัดสินใจผิดพลาดบ่อยครั้ง ทำให้องค์กรต้องคิดใหม่ในการสร้างความร่วมมือ สานความสำเร็จ ด้วยการยกระดับความคิดให้ทุกคนในองค์กร เห็นภาพเดียวกันที่ใหญ่ขึ้น
 • การทำงานที่มีประสิทธิภาพนั้นไม่ใช่ทำงานได้เก่งมากเท่านั้น เพราะการแข่งขันกันอยู่ที่ความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ดังนั้น การทำงานข้ามสายงาน (Cross functional) จึงได้รับความนิยมสูงมากในยุคนี้ ที่ทุกคนสามารถทำงานได้หลากหลาย (Multi) มากขึ้น เพราะช่วยลดช่องว่างของกำแพงงานที่สร้างอุปสรรคแห่งเวลาได้อย่างยอดเยี่ยม
 • หลักสูตรนี้ออกแบบให้เกิดความสมดุลกันให้เกิดการประยุกต์ใช้ได้จริง จากประสบการณ์ที่นำมาผสานกับเนื้อหา กรณีศึกษา หลักการ และเทคนิคต่างๆ ให้ผู้เรียนสามารถมองภาพออกทั้ง 3 มิติ อีกทั้งยังสามารถสร้างกระบวนการทำงานและบริหารจัดการการทำงานข้ามสายงาน (Cross functional Management) ในแบบของตัวเองและทีมงานได้อย่างรับประกันในผลลัพธ์ ของตัวเอง
 • การทำงานเป็นทีมที่ดีได้นั้นสามารถสร้างเสริมศักยภาพแห่งการทำงานร่วมกันได้สูงมาก โดยเฉพาะ พลังแห่งความสำเร็จ ที่เกิดจากการร่วมมือกันอย่างจริงใจ ยิ่งสร้างผลงานทวีคูณ “Team are Better” ในการเรียนรู้ ทำกิจกรรมร่วมกันในครั้งนี้ จะทำให้ทุกคนเห็นมุมมองที่มีคุณค่าในการทำงานร่วมกันกับเทคนิคการทำงานข้ามสายงาน สานผลสำเร็จ ที่ยกระดับคุณภาพผลงานในแบบที่คุณกำหนดได้ในแบบของผู้นำเชิงรุก นำสู่ผู้นำเชิงกลยุทธ์ กับการสร้างทีมงานคุณภาพ คือคุณค่าแห่งการเป็นผู้นำ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อเรียนรู้และเข้าใจรูปแบบและหลักการของ การทำงานข้ามสายงานที่มีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มความสามารถ (competency) ในการทำงานในทุกสถานการณ์ได้ดีขึ้น
 3. เพื่อพัฒนาทักษะการออกแบบ หรือกำหนดแนวทางการบริหารงานข้ามสายงาน(Cross functional Management) ให้ตัวเองและทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ทั้งใจและงาน
 4. เพื่อให้เห็นคุณค่า และตระหนักถึงความสุข และสนุกในการสร้างความภาคภูมิใจในการทำงานหรือบริหารงานข้ามสายงานได้ทันยุคทันเหตุการณ์ You are Better > Team are Better

 

 

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

 

เรียนรู้ และทำความเข้าใจ กับ การทำงานข้ามสายงาน (Cross functional Management-CFM)

 • ทำไมต้องทำงานข้ามสายงาน?
 • การทำงานข้ามสายงานคืออะไร?
 • การทำงานข้ามสายงานมีประโยชน์อะรบ้าง?
 • รูปแบบของการทำงานข้ามสายงานแต่ละแบบต่างอย่างไร?

Workshop :  เล่าประสบการณ์การทำงานข้ามสายงาน (เรื่องภาคภูมิใจ)

 • วิเคราะห์ “โรคปัญหาเรื้อรังขององค์กร”
  • ปัญหา อุปสรรค ที่พบบ่อย แก้ไขไม่ได้…จนกลายเป็นเรื้อรัง
  • ค้นหาปัจจัยที่ส่งผลกระทบ 5 มิติ
  • ระบุคนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก
  • กับดักทางความคิดของคนในองค์กร

Workshop :  กิจกรรมกลุ่มค้นหา “ปัญหาเรื้องรังขององค์กร” ร่วมกัน

 • การออกแบบและกำหนดรูปแบบกาทำงานข้ามสายงาน
 • กำหนดภารกิจและเป้าหมายของภารกิจให้ชัดเจน
 • กำหนดบทบาท และข้อกำหนดบทบาทหน้าที่ร่วมกัน
 • กำหนดข้อตกลงในการทำงานร่วมกัน
 • กำหนดขั้นตอนการทำงานให้เป็นลายลักษณ์อักษร

Workshop :  ประยุกต์ใช้จริงกับสถานการณ์สมมติ(จริง) เริ่มต้นอย่างไรให้ราบรื่น?

 • เทคนิคการบริหารจัดการงานข้ามสายงานให้มีประสิทธิผล
 • การบริหารคนในความแตกต่าง ด้วยหลักการ DISC
 • การสร้างความไว้วางใจ (Trust) ด้วยหลักการฟังเชิงรุก
 • การใช้หัวใจและสมองกับการทำงานอย่างถูกต้องและถูกใจ
 • การประชุมอย่างสร้างสรรค์ ในการสร้างผลงานร่วมกัน
 • การแก้ไขปัญหาด้วยหลักจิตวิทยา “เข้าใจเขา เข้าใจเรา เข้าใจกัน”

Workshop :  เลือกพัฒนาเทคนิคตามลักษณะของคุณ ด้วยแบบทดสอน DISC ช่วงเช้า

 • การบ้านสำหรับฝึกฝน

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

 • ผู้บริหารทุกระดับ และพนักงานที่ต้องการยกระดับความสามารถด้านบริหารงาน

แนวทางการอบรมของหลักสูตร

      |  การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) เพื่อทำให้สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที

เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว

 

|  การฝึกอบรม มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย

 • Adult Learning การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์
 • Ice break การละลายพฤติกรรมด้วยการรู้จัก ชื่นชมตัวเอง
 • Sharing การบรรยายเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 • Work Shop การสร้างความเข้าใจด้วยตัวเอง
 • Coaching การให้มุมมอง ใช้คำถาม เพื่อดึงศักยภาพของท่าน
 • Role Playing การจำลองสถานการณ์ให้เห็น/ฝึกจริง
 • Goal การมีเป้าหมายร่วมกันในการเรียนรู้/พัฒนาทีมงาน

 

| กำหนดแนวทางเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม นำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนด้วยตัวเอง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติซ้ำๆ

จนกลายเป็นธรรมชาติ

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

 • ภาพรวมของหลักสูตร
  • ทำให้รักสนุกกับงาน และทำงานด้วยใจรัก เพื่อตัวเอง
  • ทำให้ตระหนักถึงกระบวนการทำงานอย่างเชื่อมั่นด้วยตัวเอง
  • สร้างระบบการทำงานด้วยแนวความคิดของตัวเอง
  • เน้นการทำงานพื้นฐานให้ครบถ้วนด้วยตัวเอง
 • ประเด็นที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในคลาส
  • กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
  • กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (อย่างไม่กังวล)
  • กระตุกด้วยกรณีศึกษาใกล้ตัวมาช่วยกัน Workshop
  • กระตุ้นให้เกิดการท้าทายกับกระบวนการนำไปฝึกฝน เช่น การกล้าเขียนแผน กล้านำเสนอกล้าปรึกษาหัวหน้า และกล้าลงมือทำ สำคัญสุดกล้ายอมรับผลของการกระทำ

 

อ.สุณิชชา ชอบชัย