เทคนิคการบริหารผลงานสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่

เทคนิคการบริหารผลงานสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่

เทคนิคการบริหารผลงานสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่

 

หัวหน้างาน มีหน้าที่ในการบริหารผลงานให้กับตัวเอง และทีมงาน

ดังนั้นหัวหน้างานต้องสามารถ

มอบหมายงาน

ติดตามงาน

สอนงาน

ให้กับทีมงานได้อย่างเหมาะสม

ถูกต้อง ถูกคน และถูกใจ

เพื่อให้พนักงานทุกคนมีผลงาน

ตามตำแหน่ง และบทบาทที่ได้รับ

ดังนั้น

หัวหน้างานคุณภาพ และหัวหน้างานยุคใหม่

ต้องมีความรู้ความสามารถ

ในการบริหารผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยเครื่องมือ และหลักการจิตวิทยา

 

อาจารย์สุณิชชา ชอบชัย

www.pplearning.com

T.0955374428