เทคนิคการสร้างทีมเวิร์ค สำหรับหัวหน้างานคุณภาพ

การสร้างทีมเวิร์ค

เทคนิคการสร้างทีมเวิร์ค สำหรับหัวหน้างานคุณภาพ

ก่อนอื่นต้องทราบว่าอะไรทำให้ทีมไม่เวิร์ค

  • หลีกเลี่ยงการขัดแย้งกัน จนกลายเป็นภัยเงียบ
  • ไม่มีการตรวจสอบกันอย่างเป็นระบบ
  • ไม่มีความรักและผูกพันกันทางจิตใจ
  • ขาดความไว้วางใจกันจากประสบการณ์ที่อาจเป็นด้านลบ
  • ไม่มุ่งผลลัพธ์ทีมเป็นสำคัญ จนกลายเป็นเห็นแก่ตนเอง
  • ไม่รู้สึกมีส่วนร่วมหรือไม่เป็นส่วนหนึ่งของทีม

 

 

เทคนิคในการสร้างและทำทีมให้เวิร์ค

สำหรับหัวหน้างานคุณภาพ

ส่งเสริมความเป็นทีมด้วยเป้าหมายเดียวกัน

สนับสนุนกิจกรรมในการสร้างสัมพันธ์

มองด้านดีของเพื่อนในทีม (มุ่งคิดเชิงบวก)

รับผิดชอบงานตัวเองและมีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน

เอาใจเขามาใส่ใจเราอย่างจริงใจจริงจัง

รับฟังความคิดเห็นอย่างเปิดใจ

หัวหน้างานคุณภาพย่อมมีความสามารถเพิ่มความรักและสามัคคี

ให้เกิดขึ้นในทีม และช่วยลดข้อจำกัด หรือความรู้สึกเชิงลบได้อย่างมีกลยุทธ์

เพราะผลงานของทีม ย่อมเริ่มจากความรักและจริงใจ พร้อมทั้งทุ่มเท มุ่งมั่น

ไปยังทิศทางเดียวกัน โดยมีหัวหน้างานเป็นศูนย์รวมจิตใจของทีมงาน

 

 

อ.สุณิชชา ชอบชัย