เทคนิคการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ สำหรับหัวหน้างานคุณภาพ

เทคนิคการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making) สำหรับหัวหน้างานคุณภาพและผู้จัดการมืออาชีพ

เทคนิคการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ สำหรับหัวหน้างานคุณภาพ

 (Problem Solving & Decision Making for Supervisor and Manager)

ปัญหา

เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และกับทุกคน

เราไม่สามารถห้าม หรือทำให้ไม่มีปัญหาได้

เพียงแต่

ความสามารถและความรู้ของคนเรานั้นจะสามารถนำมา

แก้ไขปัญหา

ได้แตกต่างกัน

จึงเรียกว่าเทคนิคการแก้ไขปัญหา

และที่ยอดเยี่ยมไปกว่านั้นคือ

การตัดสินใจ

การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

เป็นทักษะสำคัญของการเป็นหัวหน้างาน

หัวหน้าคุณภาพ หัวหน้างานมืออาชีพ

มีความจำเป็นต้องมี

 • ความรู้ (Knowledge)

 • ทักษะ (Skills)

 • คุณลักษณะ (Attribute) 

เทคนิคที่นำมาฝากกันในครั้งนี้คือ

 1. ระบุปัญหาให้ชัดเจน
 2. นำมาวิเคราะห์ ตามความถนัด เช่น 5 Why , ผังก้างปลา  ฯลฯ 
 3. เลือกกระบวนการหรือทักษะการคิดตามที่ชอบ
 4. นำมาแยกแยะจัดลำดับความสำคัญ ด้วยเครื่องมือ 80/20 , ตารางสำคัญ-เร่งด่วน
 5. นำข้อมูลและเทคนิคต่างๆที่เลือกใช้มากำหนดในการสร้างทางเลือก
 6. ตัดสินใจ และลงมือทำตามที่ #มั่นใจ
 7. นำมาเข้ากระบวนการ PDCA อย่างเป็นระบบและยั่งยืน
เทคนิคการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making) สำหรับหัวหน้างานคุณภาพและผู้จัดการมืออาชีพ
เทคนิคการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making) PSDM สำหรับหัวหน้างานคุณภาพและผู้จัดการมืออาชีพ

 

รูปแบบและกระบวนการคิดที่สามารถนำมาใช้ร่วมกันใจการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจให้ชัดเจน แม่นยำ มากขึ้น 

 • กระบวนการคิด (Thinking Process)

 • ความคิดเชิงบวก (Positive Thinking)

 • ความคิดริเริ่ม (Initiative Thinking)

 • การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking)

 

หัวหน้างานคุณภาพทุกคน มีความรู้ และสามารถพัฒนาทักษะได้อย่างมีสไตล์

ด้วยเป้าหมายแห่งการพัฒนาตัวเอง ให้เป็น

หัวหน้างานคุณภาพขององค์กร

www.pplearning.com

www.sunitcha.com

อ.สุณิชชา ชอบชัย

โทร.0955374428