เป็นมุมที่เราออกแบบมาเพื่อให้เพื่อนๆ ชาว HR ได้ใช้ประโยชน์จากหมวดนี้ให้มากที่สุด

5 ส กับอ.จารุวดี

เป็นมุมที่เราออกแบบมาเพื่อให้เพื่อนๆ ชาว HR

ได้ใช้ประโยชน์จากหมวดนี้ให้มากที่สุด

HRD & HRM

เพราะเราเป็นเพื่อนกับทุกท่านตลอดเส้นทางการเรียนรู้

I am a Buddy

=============================

ความรู้ (Knowledge)

ทักษะ (Skill)

ทัศนคติหรือคุณลักษณะ (Attitude/Attribute)

 

เรายินดีรับฟัง และรับโจทย์ของทุกองค์กร ด้วยการกำหนด Competency แล้วนำมาให้เราช่วยวางแผน และจัดทำออกแบบหลักสูตรฟรี  ตลอดปีงบประมาณ

ดาวน์โหลดฟรี 

แบบฟอร์มการวางแผนฝึกอบรม

แบบฟอร์มสำรวจ Training Need

คู่มือการทำงานของ Training Officer

อาจารย์สุณิชชา ชอบชัย
อ.จารุวดี ร่วมกับอ.สุณิชชา ชอบชัย และทีมวิทยากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน #ออกแบบ พัฒนา และปรับปรุง

ร่วมลงทะเบียนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดีๆร่วมกัน