เรื่องของลูกน้องและทีมเวิร์คที่หัวหน้างานคุณภาพต้องรู้ (Teamwork for Supervisor)

ทีมเวิร์คเพื่อขับเคลื่อนองค์กร

เรื่องของลูกน้องและทีมเวิร์คที่หัวหน้างานคุณภาพต้องรู้ (Teamwork for Supervisor)

มีหลายเรื่องที่หัวหน้างานต้องรู้จัก รู้จริง ในความเป็นผู้นำทีม

ซึ่งเมื่อรู้แล้วว่ามีความเหมือน มีความต่างกันในกลุ่มสมาชิกหรือคนในทีม

ไม่ว่าความแตกต่างนั้นจะมากน้อยเพียงใด เพราะการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จ

หัวหน้างานต้องสามารถขับเคลื่อนตัวเองและทีมงานให้ไปทิศทางเดียวกันให้ได้อย่างกลมเกลี่ยว

หัวหน้างานคุณภาพพึงทำสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในทีมงานที่เรียกว่าทีมเวิร์ค

  • ลูกน้องหรือคนในทีมต้องมองเห็นประโยชน์ร่วมกันในการทำงาน
  • ลูกน้องหรือคนในทีมต้องเดินทางด้วยกฎ กติกาเดียวกัน
  • ลูกน้องหรือคนในทีมต้องรู้ว่ามีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์เดียวกัน
  • ลูกน้องหรือคนในทีมต้องรู้สึกหรือสัมผัสได้ว่ามีหัวหน้างานหรือผู้นำทีมคนเดียวกัน
  • และสำคัญที่สุดคือ ทุกคนในทีมที่เวิร์ค จะต้องร่วมกันรับผิดรับชอบในผลของการกระทำร่วมกัน ถึงแม้ความจริงแล้วอาจมีตัวแทนเพียง1 หรือ 2 คนทำให้เกิดสิ่งนั้น ทั้งดีใจและเสียใจ  เพราะเป็นหัวใจของทีมเวิร์คคือรับผิดชอบเป็นทีม

อ่านถึงตรงนี้แล้วลองสำรวจดูนะคะว่า

ทีมของคุณมีคะแนนเท่าไหร่จาก 10 คะแนนเต็ม

ไม่ว่าคุณจะเป็นหัวหน้าหรือสมาชิกในทีม

คุณก็สามารถทำให้ทีมเวิร์คได้ เพียงหันมาสนใจกันและกันอย่างจริงจัง

ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ

 

 

อ.สุณิชชา ชอบชัย