เสริม 10 ทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ สำหรับองค์กรที่ประสบความสำเร็จ

หัวหน้างานยุคใหม่

เสริม 10 ทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ สำหรับองค์กรที่ประสบความสำเร็จ

ถามว่าหัวหน้างานยุคใหม่ควรพัฒนาหรือเสริมทักษะใดกันบ้าง?

ตอบเลย  ดังนี้

  1. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในตำแหน่งหัวหน้างาน
  2. การรู้จักจุดเด่นตัวเองและพนักงานในทีมอย่างชัดเจน
  3. การก้าวข้ามหรือเทคนิคในการปรับมุมมองในอุปสรรคของการเลื่อนตำแหน่ง เช่นปัญหาทางตรงและทางอ้อม
  4. การเรียนรู้รูปแบบการคิดเชิงบวก การสร้างแรงจูงใจนการทำงานในตำแหน่งใหม่อย่างโฟกัส
  5. การคิด วิเคราะห์ และการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ
  6. การมอบหมาย การติดตาม และการสอนงาน
  7. การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
  8. การปั้น และปล่อย ทีมงานให้ถูกจังหวะ และเหมาะสมกับคุณสมบัติของเขา
  9. การสร้างทีมเวิร์ค ให้มุ่งเป้าหมายเดียวกัน
  10. การบริหารจัดการอารมณ์ตัวเอง (EQ) ได้อย่างยอดเยี่ยม

 

ไว้มาขยายความในแต่ละเรื่องในบทความถัดไปนะคะ คุณหัวหน้างานยุคใหม่

ที่มุ่งมั่นประสบความสำเร็จให้กลายเป็นหัวหน้างานคุณภาพขององค์กร

 

สุณิชชา ชอบชัย