พัฒนาทักษะการทำงานอย่างมีความสุข และสนุกกับการสร้างผลงานร่วมกัน โดย อ.สุณิชชา ชอบชัย

 

เพราะทุกคนมีศักยภาพ

เพราะทุกคนมีเป้าหมาย

เพราะทุกคนอยากเปลี่ยนแปลง

หลักสูตรพัฒนาทักษะการทำงานอย่างมีความสุข

สำหรับธุรกิจบริการ มีความจำเป็นมาก

เพราะทุกคนเป็นผู้ให้บริการ

เมื่อผู้ให้บริการมีความสุข ผู้รับบริการมีความสุข

โลกย่อมมีคนมีความสุขเพิ่มขึ้น

ทักษะสำคัญในการทำงานอย่างมีความสุขและคุณสมบัติของพนักงานในทีมที่เวิร์ค

  • มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน (Attitude)
  • มีทักษะการสื่อสารสร้างสัมพันธ์ (Communication and Connection)
  • มีทักษะการบริหารอารมณ์ (EQ)
  • มีทักษะการให้บริการด้วยหัวใจ (Service Mind)
  • มีทักษะการโน้มน้าวและจูงใจคนด้วยหลักจิตวิทยาเชิงบวก
พัฒนาทักษะการทำงานอย่างมีความสุข และสนุกกับการสร้างผลงานร่วมกัน โดย อ.สุณิชชา ชอบชัย
พัฒนาทักษะการทำงานอย่างมีความสุข และสนุกกับการสร้างผลงานร่วมกัน โดย อ.สุณิชชา ชอบชัย