หลักสูตร :Teamwork Team Building [สามารถปรับเนื้อหาได้ตาม Competency]

Teamwork Team building การทำงานเป็นทีม

Teamwork Team Building

กิจกรรมกลุ่มที่สร้างพัฒนาการในการทำงานร่วมกันเป็นทีม ด้วยกิจกรรม

และสร้างการเรียนรู้ด้วยฐานคิด ฐานกาย และฐานใจ ได้อย่างสมดุล

เพราะองค์กรต้องการความรัก ความสามัคคี

ที่แสดงออกมาในลักษณะของ การทำงานร่วมกันเป็นทีม

ดังนั้น

การอบรมสัมมนา เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นให้การเรียนรู้ หลักการ และทฤษ

เชื่อมโยงกับฐานกายให้มีการขยับ ขยาย กระตุ้นไปยังการปรับเปลี่ยนฐานใจ

และฐานคิด ให้มีวงรอบในการทำงานได้เร็วขึ้น

วัตถุประสงค์หลัก

เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity Base)

เพื่อสร้างรูปแบบการคิด วิเคราะห์ ด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือ (Tools) ต่างๆ

เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ด้วยความเข้าใจ เข้าถึงหัวใจกันในขณะทำกิจกรรมในของทีมตามโจทย์

เพื่อประยุกต์ใช้ได้จริงในการทำงานประจำวันได้อย่างสร้างสรรค์และสมดุล

เนื้อหา (ปรับได้ตามCompetency)

เช่น ภาวะผู้นำ /การสื่อสาร/ทัศนคติเชิงบวก/การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ/การคิดสร้างสรรค์/

การมีความรับผิดชอบ/การมีวินัยในการทำงาน/คุณธรรม จริยธรรม/การทำงานเป็นทีม/

กรอบความคิด (Mindset)/ธรรมาภิบาล/การเปลี่ยนแปลง(Change)  และอื่นๆ

สิ่งที่องค์กรจะได้รับ

มีวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันอย่างมีหลักการ

มีรูปแบบการทำงานที่พนักงานในองค์กรสร้างร่วมกันให้เกิดขึ้นภายใต้คำว่า

ทีมเวิร์ค หรือการทำงานเป็นทีม (Teamwork)

มีพนักงานที่กระตือรือร้นในการทำงานในทิศทางเดียวกัน

มีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทีมงานคุณภาพ หัวหน้างานคุณภาพ พนักงานคุณภาพ คือคำตอบ

ใครบ้างที่ควรเข้ารับการอบรม?

พนักงาน/หัวหน้างาน/ผู้จัดการ และทุกคนที่ต้องการพัฒนาตัวเอง

 

ติดต่อทีมงานสถาบันพีพีเลิร์นนิ่ง www.pplearning.com

T.0955374428

I am a Buddy #Proactive People is You.

นำทีมกิจกรรมโดย

อ.อรรถกร ธัญลักษณ์เมธา

วิทยากรและโค้ชด้านQuality Mindset และ NLP

ผู้เชี่ยวชาญด้านการผสานฐานคิด+ฐานกาย+ฐานใจสู่การเปลี่ยนแปลงระดับจิตใต้สำนึก

Teamwork Team building การทำงานเป็นทีม
Teamwork Team building การทำงานเป็นทีม