5ส เพิ่มผลผลิตประสิทธิภาพงานกับโรงพยาบาลตำรวจ

หลักสูตร 5ส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยอาจารย์จารุวดี ปวรินทร์พงษ์

5ส เพิ่มผลผลิตประสิทธิภาพงานกับโรงพยาบาลตำรวจ

รู้สึกยินดี และเป็นเกียรติ กับการได้ร่วมงานกับทาง โรงพยาบาลตำรวจ

ผู้เรียนกว่า 300 ท่าน  และขอขอบคุณอาจารย์ จารุวดี ปวรินทร์พงษ์

ที่มอบความรู้ และสร้างแรงจูงใจให้คนเรียนเห็นคุณค่า และเพิ่มแนวคิด

ในการนำ 5ส กลับไปใช้จริง

 

สร้างวินัย จะได้นิสัยใหม่

อ.จารุวดี ปวรินทร์พงษ์

สถาบันพีพีเลิร์นนิ่ง

www.pplearning.com

cs.pplearning@gmail.com

T.0955374428