5 คุณสมบัติหัวหน้างานเชิงรุก

5 คุณสมบัติหัวหน้างานเชิงรุก

หัวหน้างานที่ดีที่สามารถเป็นที่ยอมรับในสายตาทีมงาน

และเป็นที่ยอมรับของทุกคนในองค์กรนั้น หัวใจสำคัญ

ต้องสามารถพัฒนาตัวเอง และเปลี่ยนแปลงได้ในทุกสถานการณ์

แล้วมีคุณสมบัติสำคัญ 5 ประการดังนี้

1.มีวิสัยทัศน์

2.มีทัศนคติด้านบวก

3.แก้ไขปัญหาเก่ง

4.เร่งพัฒนาทีมงาน

5.สานสัมพันธ์และสื่อสารสร้างสรรค์

 

 

หัวหน้างานที่ใช่ หัวหน้างานที่ชอบ

ต้องสามารถเป็นผู้นำทีมงานได้อย่างยอดเยี่ยม