5 นิสัยสำคัญสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่

หัวหน้างานยุคใหม่

5 นิสัยสำคัญสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ (Modern Supervisor)

  • นิสัยรักการเรียนรู้ พร้อมเปลี่ยนแปลงตัวเอง
  • นิสัยรักการพัฒนาทีมงานด้วยหัวใจแห่งการเป็นผู้ให้
  • นิสัยการมีวินัยในการทำงานและวางแผนงาน
  • นิสัยการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
  • นิสัยการโน้มน้าวและจูงใจคนอื่น

 

หากหัวหน้างานยุคใหม่ มีนิสัยทั้ง 5 ได้ ไม่ต้องกังวลใจในสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น

เพราะหัวหน้างานยุคใหม่ในแบบคุณจะมีตัวเองที่ทรงพลังด้านแรงจูงใจ และใส่ใจ

ทีมงานจนสามารถสร้างความสำเร็จร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

อ.สุณิชชา ชอบชัย