เพราะเราเชื่อว่าการเป็นคนสามารถสร้างโอกาสให้ตัวเองได้ด้วยการปลูกฝังค่านิยมของคนกระตือรือร้น ปลุกพลังความเชื่อมั่น รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และสนุกไปกับทุกๆ เรื่องทั้งเรื่องการทำงานและกาารใช้ชีวิตส่วนตัว รู้จักมองปัญหาต่างๆ เป็นโอกาสในการพัฒนาตนเองและองค์กร ซึ่งจะทำให้ชีวิตของเราทุกคนดีขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่องค์กรก็จะเติบโตอย่างมั่นคง
PP Learning
ที่มาและแนวคิด
 PP Learning  เกิดจากแนวคิดการเรียนรู้ที่ไม่มีข้อจำกัด เพราะเราเชื่อว่า มนุษย์ (People) ทุกคนมีศักยภาพมากมายพร้อมให้นำออกมาใช้ ด้วยความมหัศจรรย์ ที่พอสรุปได้สั้นๆ ว่า มนุษย์เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก

และสถาบันเชื่อมั่นว่า “มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพ” และสามารถพัฒนาได้มากกว่าที่เป็นอยู่แน่นอน ด้วยแนวคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive) ที่ขยายพื้นที่แห่งความสำเร็จ (ปลอดภัย) ให้เพิ่มขึ้นตลอดเวลา ทำให้เราสามารถแข่งขันได้ในระดับสากลโลก

ทีมงานของ PP Learning ทุกคนได้ร่วมกันเรียนรู้ พัฒนาแนวการสอน หลักการ กิจกรรม และเนื้อหาให้ทันสมัย สามารถตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรต่างๆ ได้ด้วยประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผ่านการทำงานเชิงรุกร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ

ทำให้มั่นใจว่าประสบการณ์กว่า 20 ปี ทั้งความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้สั่งสมมาได้ถูกหลอมรวมผ่านการเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นทักษะเฉพาะด้านของตัวเอง สามารถร่วมเดินไปกับทุกๆ องค์กรได้เป็นอย่างดี
 PP Learning จึงขออาสาเป็นเพื่อนร่วมทางในการพัฒนาพนักงานในองค์กร ทั้งแบบ Public และ In-house พร้อมทั้งยินดีเป็นที่ปรึกษาแบบ ครบเครื่อง ครบกระบวนการพัฒนาคนและระบบงาน  ตั้งแต่เริ่มต้นจนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงด้วยคุณค่าสูงสุดสำหรับทุกคนในองค์กร

เพราะเราคือ I’m a Buddy 

อ.จารุวดี ปวรินทร์พงษ์
CEO / Founder

มีความเชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาเป็นพิเศษ ดังนั้นหลักสูตรทางด้านการพัฒนาพฤติกรรม (Soft Skill) จึงเป็นสิ่งที่อาจารย์ถนัดมาก รวมถึงหลักสูตรด้านการโค้ชชิ่ง (Coaching Skill) 

Richy Lace
Marketing Director

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

Jane Gray
Public Relations

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

July Wood
Customer Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.