OKRs for Success ถ้าเป้าหมายท้าทายและเป็นไปได้ นั่นคือคำตอบของ [องค์กรที่ประสบความสำเร็จ]

OKRs for Success,องค์กรที่ประสบความสำเร็จ,OKRs คืออะไร?

OKRs คืออะไร?

Objective     =  วัตถุประสงค์ หรือจุดมุ่งหมาย

ที่มีความสำคัญของเรา

Key Results = ผลลัพธ์หลักที่เราใช้วัดผล

หมายเหตุ : OKRs ควรระวังคือหลีกเลี่ยงการตั้งวัตถุประสงค์ในสิ่งที่เราต้องทำเป็นประจำ เช่น จำนวนการผลิต  ควรตั้ง OKRs เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ใหม่ๆ เช่น การลดของเสียในไลน์การผลิต

 

OKRs มีที่มาอย่างไร?

สมัยก่อนมีคำว่า MBO (Management by objective)

โดยกูรูด้านการจัดการชั้นนำของโลก ชื่อ Professor Drucker

ซึ่งวิธีการวัดผลแบบ MBO นี้ มุ่งเทียบกับมาตรฐานที่ผู้บริหารกำหนดลงมาเป็นทอดๆ ที่เรียกว่า Top-Down

OKRs มีพัฒนาการมาจาก MBO โดย Andy Grove  CEO ของ Intel ที่มีการประยุกต์เพิ่ม

3 ประเด็นหลักดังนี้  1) กำหนดให้มีความถี่ในการวัดผล

2) กำหนดโดยผสมผสาน Top-Down &Top-Up   3) เพิ่มความท้าทายให้มากขึ้น

ต่อมา Google นำมาให้สำเร็จจึงทำให้ชาวโลกเพิ่มความสนใจมากขึ้น

ดาวน์โหลดไฟล์  okrs