พัฒนาทักษะการนำเสนอย่างมืออาชีพ (Presentation Skills&Pitching)

พัฒนาทักษะการนำเสนอย่างมืออาชีพ

(Presentation Skills&Pitching)

อาจารย์สุณิชชา ชอบชัย