หลักสูตร : พัฒนาทักษะการเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์แบบมืออาชีพ

อ.สุณิชชา ชอบชัย  สถาบันพีพีเลิร์นนิ่ง www.pplearnonline.com