เทคนิคการสร้างเสริมวินัยอย่างสร้างสรรค์ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ (Technique to enhance the discipline)