Teamwork &Team Building 4 เทคนิคการสร้างทีมสำหรับหัวหน้างาน

Teamwork &Team Building 4 เทคนิคการสร้างทีมสำหรับหัวหน้างาน

 

  • เป้าหมายเดียวกัน

หากทุกคนในทีมมีความชัดเจนในเป้าหมายตัวเอง ที่ทำให้ส่งเสริมเป้าหมายของทีมงานได้อย่างสอดคล้องจะสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน เพราะการยึดมั่นเป้าหมายเดียวกัน แม้ต่างวิธีการอย่างไรแล้ว เป้าหมายเดียวกัน ก็ไปได้ไกล

  • ค่านิยมเหมือนกัน

ค่านิยมเป็นสิ่งที่ถูกปลูกฝังหรือถ่ายทอดผ่านการเรียนรู้ และดูพฤติกรรมกันของคนในทีม เช่นทีมนี้มีความละเอียด และยึดมั่นกติกา พร้อมมีการสื่อสารสร้างสัมพันธ์กัน เป็นค่านิยมหลัก นั่นคือสิ่งที่ทุกคนในทีมจะหล่อหลอมกลายเป็นค่านิยมของตัวเองด้วยเช่นกัน

  • กติกาเดียวกัน

การทำงานร่วมกันย่อมต้องมี กฎ กติกา และสิ่งที่เป็นข้อตกลงกัน ในการทำงานไปทิศทางเดียวกัน ดังนั้นการทำงานที่ประสบความสำเร็จ ต้องมีกติกาเดียวกันจึงจะทำให้ทุกคนในทีมมีความเท่ากันในด้านของข้อจำกัด ที่จะสกัดกลั่นศักยภาพอย่างทรงพลัง

  • สร้างความมีส่วนร่วมไปพร้อมกัน

ความรู้สึกไม่เข้าพวกเป็นสัญญาณร้ายแรงมาก ยิ่งคนที่มีความรู้สึกขาดความมั่นใจ ย่อมเป็นสิ่งที่เกาะกินใจให้เขาเหล่านั้นทำตัวเล็กลงเรื่อยๆ  ความคิดเห็นดีๆ จะถูกฝังไว้ในส่วนลึกสุดใจ การสร้างบรรยากาศให้เขามีส่วนร่วมไปพร้อมกันคือความสำเร็จทางด้านจิตใจ

 

อ่านมาถึงตรงนี้แล้ว 

หากต้องสร้างทีมควรตระหนักให้มากนะคะ

เครดิต ภาพจากอินเตอร์เนต

 

อ.สุณิชชา ชอบชัย